Ronet, to jsou rychlé cenové propočty i klasické rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez nadbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i pro samostatné externí rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících a třídnících
 2. celkem přes 125 tisíc položek pro oceňování stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. objektové cenové modely – TYPOVÉ OBJEKTY

Vlastnosti Ronetu:

 • Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
 • K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů ani nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
 • O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
 • V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
 • U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence výměr.
 • Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
 • Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to individuálně nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
 • Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
 • Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
 • Můžete přenášet (importovat) texty, hodnoty, vzorce a celé položky z externích souborů (ceníků).
 • Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
 • Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
 • Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
 • V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
 • Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
 • Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
 • Výstupní sestavy převedete do Excelu /nebo Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
 • Sestavy můžete nyní převádět také do formátu PDF.
 • Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.
 • Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který stále zůstává stručný.
 • Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové sledování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás mohou kdykoliv telefonicky či písemně obracet s libovolnými dotazy. My se vždy budeme snažit Vám pomoci Váš problém se software vyřešit.

Ronet a jeho cena:

Cena programu pro soukromníky a malé stavební firmy je v jedné elektronické instalaci 6.000,- Kč.

Cena jedné elektronicky (na dálku) vytvořené instalace se nyní pro nové zákazníky dočasně snižuje na 4.500,- Kč. Platnost: 16.3. – 14.4.2020 včetně.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, Ronet v původně nakoupené verzi  bude fungovat dál. Instalace není časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

NYNÍ JE NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ RONET 199.

!!! Verze RONET 199 je aktuální od 15. října až do dubna 2020 !!!

V Ronetu 199 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň září 2019. Oproti předchozí verzi RONET 193 nyní zaznamenáváme zejména výrazný trend nárůstu ceny práce ve většině profesí.

951 nových C-položek. Mimo jiné: Osazování obložkových zárubní; hrubé zaplňování rýh maltou; opravy vnitřních omítek maltou vápenocementovou v rozsahu 50-100%; opravy fasád v rozsahu 80-100%; osazování a bourání betonových příkopových žlabovek; tesařské dřevěné šikmé plátové spoje; celková rekonstrukce položek pálených a zejména prejzových střešní krytin, nové příplatky za provádění střešních krytin ve sklonech do a přes 45°, byly vypuštěny nepotřebné položky, prověřeno a upraveno uplatnění tarifních tříd a mzdových příplatků, zkontrolovány a zaktualizovány druhy profesí, časové normy, strojočasy, normy spotřeby materiálu a optimalizovány texty položek z hlediska obsažnosti i s ohledem na dosažení co nejvyšší úspěšnosti při vyhledávání; montáže samonosných celoskleněných zábradlí; dlažby a obklady keramické – obdobným způsobem jako u střešních krytin byla zcela přepracována převážná část katalogu vyjma dekorů a příplatků, je vytvořena nová systematická rozměrová řada od 50x50mm do 1000x1500mm; lepení a spárování mozaikových dlažeb a obkladů v platech nalepených na sítích; nové C-položky v oddílu ostatních prací HSV a řemeslných oborů PSV ve více katalozích, obsahující hodinové zúčtovací sazby rozhodujících profesí – pro snížení potřeby vytváření vlastních R-položek; aktualizace rozborů položek i dalších katalozích, konkrétně druhů profesí, stávajících časových norem, úprav tarifních tříd, mzdových příplatků, norem spotřeby materiálu, optimalizace textů z hlediska obsažnosti a pro co nejvyšší úspěšnost při vyhledávání a mnoho dalších novinek.

3381 nově založených materiálů ke specifikacím, což je za pololetí opět rekordní hodnota.

Aktualizované modely stavebních objektů – Typové objekty, vzorové rozpočty s agregovanými položkami.

Upgrade aplikace s novými funkcemi a především vylepšeními, které opět usnadní a zpříjemní Vaši práci při tvorbě rozpočtů.

Informace pro naše stávající uživatele: Kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil prakticky v celém stavebnictví stoupají nyní ceny stavebních prací velmi radikálně. Myslím, že tento fakt by se měl promítnout do jednotkových cen, uváděných ve Vašich rozpočtech. Situaci sledujeme a pečlivě jsme jí zapracovali do nového Ronetu 199, který je Vám nyní k dispozici.

V budoucím Ronetu 203 pro Vás připravujeme:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň březena 2020. Oproti stávající verzi RONET 199 zatím pokračuje poměrně výrazný trend nárůstu cen práce prakticky ve všech stavebních profesích.

Přes 1000 nových C-položek. Mimo jiné: Položky pro ocenění kompletního sortimentu zdi a příček z pálených tvárnic Profiblok; novinky v sortimentu Porotherm a Heluz; kompletní sortiment zdí a příček z vápenopískových tvárnic a bloků Silka; příčky a další ztracená bednění ze štěpkocementových desek Velox; další izolační vrstvy a konstrukce z pěnového skla; montáže vchodových zárubní; vrty, čístění fasád a další práce prováděné horolezeckou technikou; poplatky za skládkování dalších, dosud neobsažených druhů odpadů; opětovné vyzdívky stěn a příček mezi trámy hrázděného zdiva z cihel nepálených (hliněných); vodotěsné opravy cementových omítek a potěrů; vyspravování povrchu komunikací obalovanou asfaltovou směsí za studena; lezecky prováděné řezy v korunách stromů; pokládka přírodních travních koberců pro sport; lepení asfaltových izolačních pásů bitumenovým lepidlem; hydroizolace podzemních konstrukcí; tepelné izolace bezvláknitými deskami Multipor: nové montáže vodoměrů; montáže příček z plechových dílců; montáže markýz; izolace teras a balkónů elastickými polyuretanovými nátěry na beton Sikafloor; přípravy povrchů konstrukcí před prováděním nátěrů; zakrývání předmětů a konstrukcí před provedením malířských prací; hloubková revize ceníku (katalogu) zemních prací v oddílu 13 Hloubených vykopávek, kde byly zkontrolovány, zaktualizovány a objektivizovány časové normy prácí a mechanismů, druhy profesí, optimalizována věcná struktura a vylepšeny texty položek; hloubková revize ceníku běžných prací v oddílu 62 Vnějších omítek, u kterých bylo prověřeno a upraveno uplatnění tarifních tříd, zkontrolovány a zaktualizovány druhy profesí a jejich časové normy, zejména u fasád s vyšší členitostí povrchu; mnoho dalších doplnění a vylepšení cenové soustavy RONET jako celku.

Několik tisíc nově založených materiálů ke specifikacím.

Početná vylepšení a doplěnění struktury Typových objektů pro modelové rozpočtování a agregovaných položek typů Y + O.

Můžete se těšít i na novinky v aplikaci Ronetu. V tomto směru pro Vás připravujeme hned několik poměrně výrazných a užitečných vylepšení v podobě nových funkcí a samozřejmě nezapomínáme ani na udržování co nejvyššího uživatelského komfortu, aby se Vám s Ronetem pracovalo co nejpříjemněji.

RONET203 bude k dispozici od 15.4.2020.

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9