Ronet, to jsou rychlé cenové propočty i rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez zbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel, instalatérských a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i samostatné profesionální rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících, třídnících a popisovnících
 2. celkem na 140 tisíc položek pro ocenění stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. cenové modely (typové objekty) pro rychlý propočet odhadované ceny stavby, např. rodinného domu

Vlastnosti Ronetu:

 • Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
 • K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů vůbec nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
 • O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
 • V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
 • U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence množství.
 • Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
 • Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to jednotlivě nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
 • Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
 • Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
 • Můžete importovat texty, hodnoty, vzorce a celé položky a tabulky z externích souborů (ceníků).
 • Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
 • Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
 • Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
 • Pro účely veřejných zakázek je volitelně k dispozici informativní sloupec CENOVÁ SOUSTAVA.
 • V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
 • Váš rozpočet se může skládat z víc stavebních objektů, mezi nimiž můžete položky kopírovat.
 • Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
 • Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
 • Výstupní sestavy se převedou vč. vzorců do Excelu /Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
 • Sestavy můžete převádět také do reprezentativního formátu PDF se zamezením jejich další editace.
 • Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.
 • Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který zůstává stručný.
 • Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové plánování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás ohledně Ronetu mohou kdykoliv písemně či telefonicky obracet s libovolnými dotazy. My se Vám budeme vždy snažit pomoci problém vyřešit.

Ronet a jeho cena:

Cena programu pro soukromníky a malé stavební firmy je v jedné elektronické instalaci 6.500,- Kč.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, bude Ronet v původní verzi fungovat dál. Instalace není ani časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je vždy zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

NYNÍ JE NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ RONET233.

!!! Verze RONET233 je aktuální od 17. dubna až do října 2023 a je k dispozici !!!

Akce:

Spolu s aktualizací na verzi RONET233 nabízíme stávajícím uživatelům zhruba tříhodinové školení v Praze zdarma.

V Ronetu 233 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň březen 2023. Zmapovali a zapracovali jsme turbulentní cenové pohyby stavebních hmot a materiálů nahoru i dolů (nyní zejména ocelí, kameniva, cementů, malt, betonů, střešních krytin a dalších).

Rekonstrukci a údržbu stávajícího obsahu datových struktur ceníků (katalogů). Ceníkové položky jsou opakovaně kontrolovány s ohledem na jejich logické a věcně správné vnitřní uspořádání. V případě nesouladu s aktuálním způsobem provádění jsou upravovány především normy spotřeby materiálu. Také normohodiny a tarifní třídy uplatněných dělnických profesí i časové normy potřebných strojů a mechanismů jsou u mnoha položek z různých katalogů posuzovány a v případě potřeby objektivizovány. Některé katalogy byly přepracovány celé. V mnoha případech je optimalizován textový popis za účelem co nejvyšší výstižnosti, úplnosti a s cílem maximalizovat úspěšnost při uživatelském vyhledávání podle textu. Došlo k tisícům dalších doplnění a vylepšení cenové soustavy RONET v mnoha detailech a na mnoha místech.

895 nových C-položek. Mimo jiné pro: Monolitické konstrukce z mezerovitého betonu a betonů vyšších tříd C35/45 a C40/50; kompletní stropy z keramických panelů HELUZ; ruční spádové vyrovnávací mazaniny z betonů s vlákny; bourání základů a zdiva ze ztracených bednění; demontáže stěn a pilířů z montovaných dílců; bourání komínů, jejich vnitřních i nadstřešních částí; demontáže vodičů a vnitřních kabelových vedení; osazování patek protihlukových stěn; montáže sklovláknobetonových panelů a desek; sanační nátěry proti plísním, řasám a houbám i jejich samotné odstraňování; osazování a montáž kompletních prefabrikovaných nádrží různého typu a využití včetně příslušenství; podkladní konstrukce a krajnice komunikací z recyklátů; recyklace odstraňovaných krytů komunikací pro další využití; vyspravování malých ploch podkladů komunikací a výtluků; odstraňování silničních svodidel a svislého i vodorovného dopravního značení; bezpečnostní barevné nátěry vozovek s vysokým smykovým třením; povrchové úpravy terénu zatravňovacími rohožemi a další úpravy ploch a konstrukce pro rekultivace a zahrady; montáže domácích plastových čistíren vod; chemické čištění kanalizací; přepracované položky sklobetonových konstrukcí; montáže zahradních a lesních dřevěných a plaňkových oplocení; atd.

1566 nově založených materiálů ke specifikacím.

Tradiční početná doplnění a vylepšení struktury Typových objektů pro rychlé rozpočtování z modelu včetně update agregovaných položek typů Y + O. NOVINKA: Nové velmi jednoduché agregované K-položky pro zjednodušení specifikací materiálu k montážním položkám typu O. Hodí se pro fázi hrubého oceňování staveb pokud zatím není k dispozici podrobná projektová dokumentace.

Upgrade aplikace Ronetu včetně nových funkcí, kde stále myslíme na udržení co nejvyššího uživatelského komfortu, aby se Vám s Ronetem co nejpříjemněji pracovalo.

Podrobnější informace včetně popisů, seznamů, statistik, návodů a komentářů naleznete v tradičním zpravodaji, tentokrát s názvem RONET233. Zpravodaj zasíláme jako nedílnou součást ke každé aktualizované verzi. Pokud Vám k některé z Vašich předchozích verzí zpravodaj chybí, dodatečně jej žádejte.

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9